Projekti

UNESCO ASP

Naša šola je že 21 let ena od izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 180
državah sveta. Življenje in delo šole je prežeto z Unescovimi temami:
1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
3. Mir in človekove pravice
4. Medkulturno učenje
Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju Unesco načel z
izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi
skušamo učence pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno
odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:
1. Učiti se, da bi vedeli.
2. Učiti se, da bi znali delati.
3. Učiti se biti.
4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.
Letos bomo sodelovali v naslednjih Unesco projektih:
• Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja (S. Prevolnik)
• Tabor ustvarjalcev dobrih vesti (S. Prevolnik)
• Pletemo niti mreže (A. Žekar)
• ENO Tree Planting (A. Mlinarič)
• Veselje do znanosti (B. Petan)
• Učenec poučuje (D. Čobec)
• Unesco vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano (M. Štor)
• Vzgajamo zelišča: V starem iščemo novo (M. Štor)
• Otroštvo podaja roko modrosti (M. Lajh)
• Branje – moje sanje (M. Lajh)
• 7. Unesco ASP – tek mladih (A. Kunej)
• Moder stol – nekdo misli nate (S. Fideršek)
Naša šola izvaja dva nacionalna Unesco ASP projekta: DREVO = ŽIVLJENJE (K.
Krbavac Kenda) in Moje pravice (M. Rokavec), preko katerih se povezujemo znotraj
slovenske mreže Unesco ASP. V Evropskem tednu kulturne dediščine pa bomo
ponovno izvedli Unesco dan – Moje mesto skrivnosti šepeta (K. Krbavac Kenda), ko se
učenci preselijo iz šolskih klopi na ulice mestnega jedra in na ta način spoznavajo
kulturno dediščino domačega kraja.
Koordinatorica: Sara Prevolnik


UNESCO DAN IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 2020

Naše knežje mesto Celje ima bogato zgodovino in je zaradi tega zanimivo za odkrivanje
ter spoznavanje njegovih znamenitosti. Z našim projektom UNESCO DAN – Moje
mesto skrivnosti šepeta smo tudi letos vključeni v Dneve evropske kulturne dediščine
v Sloveniji in s tem naš projekt predstavljamo širši množici.
Učenci na projektni dan skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivajo
skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice
celjskega mestnega jedra in na ta način učenci spoznavajo kulturno dediščino
domačega kraja. Pri tem se uspešno povezujemo s kulturnimi ustanovami Celja, kjer
nam ustrezni strokovnjaki s svojim znanjem pomagajo h kakovostni izvedbi tega dne.
Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda


NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

Osnovni cilj našega projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za
sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je
interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski
kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na
razpisano globalno temo.
Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski
dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti,
zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo
sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.
V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 5. globalnemu cilju – ENAKOSTI
SPOLOV. Cilj govori o doseganju enakopravnosti med spoloma in odpravi
diskriminacije vseh žensk ter deklic. Z učenci se bomo dotaknili različnih področij
diskriminacije žensk in odpravljali stereotipe, ki naj bi veljali za določen spol. Zakaj
bi namreč roza barva bila namenjena samo deklicam in modra dečkom?!
Povsod po svetu so namreč ženske še vedno zaradi svoje spolne identitete, tradicij,
spolnih stereotipov in norm prepogosto brez možnosti, da kot moškim enakopravne
vplivajo na svoj družbeni položaj.
K sodelovanju bomo pritegnili čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov,
nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.
Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda


NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na
globalni ravni prvič razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako
dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne
glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje,
narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.
Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru
projekta na ravni cele šole izvedemo delavnice in različne dejavnosti, s katerimi
želimo, da mladi spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da
jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.
Kot šola nosilka nacionalnega Unesco ASP projekta povabimo k sodelovanju tudi
druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije.
Vodja projekta: Mateja Rokavec


MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in
preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT,
kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo
svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo
tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in
drugačnostjo.
Hkrati vam sporočamo, razveseljivo novico, da smo uspeli pridobiti nepovratna
evropska sredstva v okviru programa Erasmus+, KA 101 za spopolnjevanje šolskega
osebja.
Štirje učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, tim petih strokovnih
delavk pa naj bi se udeležil izobraževalnega obiska na partnerski šoli v Španiji.
Gre za recipročni izobraževalni obisk, kar pomeni, da bomo tudi mi gostitelji 5
strokovnim španske partnerske šole.
Namen projekta ni samo mobilnost, kjer bodo udeleženci pridobili novo znanje in
kompetence za potrebe poučevanja in učenja, izmenjali izkušnje z drugimi, temveč
predvsem implementacija znanja, kompetenc in veščin ter uspešno razširjanje
projekta na vseh ravneh.
Srčno upamo, da nam bo zaradi ukrepov Covid -19 uspelo realizirati vse naše
mobilnosti in aktivnosti v zvezi z dvoletnim projektom z naslovom Priložnosti za
učenje in širjenje znanja.
O vseh aktivnostih projekta vas bomo natančneje seznanjali na spletni strani šole
pod zavihkom ERASMUS.
Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek


EVROPSKA VAS

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, v katerem naša šola sodeluje že več kot
deset let. V projekt so vključeni vsi učenci šole in sicer z namenom spodbujanja
medkulturnega razumevanja ter spoznavanja drugih narodov in držav v Evropski
uniji. Cilji projekta so povečanje zavedanja lastne kulturne identitete, razvoj
tolerance, strpnosti in solidarnosti.
V prejšnjem šolskem letu smo spoznavali državo Nizozemsko, ki je znana po
tulipanih, coklah, mlinih na veter, polderjih in razvitem kmetijstvu. Skozi lansko
šolsko leto so učenci spoznavali njeno zgodovino, kulturo, navade, pokrajino, običaje,
kulinariko, glasbo, gospodarstvo in podobno. Na tehniškem dnevu so v okviru
delavnic izdelovali različne izdelke in tako na izviren ter zanimiv način predstavili
omenjeno državo. Žal pa zaradi epidemije koronavirusa nismo uspeli imeti zaključne
prireditve, se bomo pa z odličnimi izdelki in kulturno plesno točko predstavili širši
javnosti na zaključni prireditvi v središču Celja 7. maja 2021.
Mentorica: Manja Mulec


MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE – MEPI

MEPI je zasnova na osebnem izzivu. Mladim predstavlja
program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in
avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje,
vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti.
Danes je program prisoten v več kot 140 državah. Dostopen je vsem mladim od 14.
do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni
šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Vsak napreduje po lastnih zmožnostih
in tekmuje le sam s seboj.
Naša šola projekt izvaja že četrto leto za učence 9. razreda. V preteklem šolskem letu
je bilo vključenih 7 učencev, ki so projekt končali in bodo prejeli bronasto priznanje.
štirje učitelji so MEPI mentorji, dve učiteljici pa tudi voditeljici odprav. Tudi v šolskem
letu 2020/2021 s projektom nadaljujemo.
Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami
(komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje,
vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost …),
ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik
ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati
izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.
MEPI je prava odločitev za pozitivno naravnan stil življenja.
Več na povezavi: http://mepi.si/
Mentorji: Metka Irgolič, Barbara Petan Mateja Štor in Cveto Prevodnik


ZDRAVA ŠOLA


S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno
zdravje učencev in delavcev šole. Pri tem sledimo 12 ciljem Slovenske
mreže zdravih šol, v kateri sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako
leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.
Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah: Čas za zdravje je čas za nas.
Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:
 dodatna ponudba sadnih zajtrkov ob svetovnih dneh hrane in zdravja,
nadaljevanje izvajanja Sheme šolskega sadja in zelenjave za vse učence;
 tekmovanje za čiste zobe (za učence 2.–5. razreda);
 sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk za vse učence;
 poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih
športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola,
plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v telovadnici
in na igrišču, plavalna in smučarska šola v naravi …);
 zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja v okviru Vzgoje za
zdravje za učence od 1. do 9. razreda;
 celostni naravoslovni dan s številnimi gosti in delavnicami za učence 1.–9.
razreda DAN ZDRAVJA;
 delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega
razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti
»BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;
 izvajanje delavnic »8 krogov odličnosti« (Jani Prgić) v okviru razrednih ur druge
in tretje triade;
 sodelovanje v projektu NIJZ Varno s soncem za učence 4. oz. 5. razreda;
 izobraževalni program za učence 6. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);
 preventivne delavnice v mesecu preprečevanja odvisnosti za učence 7. razreda:
Slovesna obljuba o nekajenju, O2 za vsakega;
 sodelovanje v programu promocije zdravja Nacionalnega inštituta za javno
zdravje – OE Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov za 7. in
8. razred;
 mladinske delavnice v izvedbi Ljudske univerze Celje za 8. in 9. razred;
 organizacija preventivnih predavanj za starše;
 tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu
hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …
 sodelovanje v pobudah in razpisih NIJZ.
Op.: Izvedba vseh načrtovanih dejavnosti je odvisna od trenutne epidemiološke slike.
Vodja projekta: Iris Frelih Turnšek


BREZ TEŽAV


Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri šolski
klimi ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem
procesu, pri razrednih urah izvajamo različne delavnice ter v okviru spodbujanja
bralne pismenosti beremo predpisano knjigo, ki se vsebinsko navezuje na
obravnavane teme. Za učence tretje triade vključujemo vsebine projekta TO SEM JAZ
(TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe. Za vse učence pa vključujemo vsebine
programa 8 KROGOV ODLIČNOSTI.
Knjige z določeno tematiko bodo učenci prebrali samostojno.
Okvirni cilji:
 skrb za pozitivno klimo v oddelkih,
 s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,
 naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,
 spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,
 spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,
 naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,
 razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,
 razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno
samopodobo.
TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:
1. razred: DA NAM BO LEPO (knjiga POMEMBNE BESEDE), ODGOVORNOST
2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI), ODGOVORNOST
3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ),
GOVORI Z DOBRIM NAMENOM
4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM (knjigi ANICA IN VELIKE ter
JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, POZITIVEN ODNOS – »TO
JE TO!«
5. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI
POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAJMO NEKAJENJE, PREDANOST
PRI URESNIČEVANJU LASTNIH CILJEV
6. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, O TEBI, ODRAŠČAMO
(knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ – SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI,
FLEKSIBILNOST
7. razred: O PRIJATELJSTVU (knjiga OSICA MAJA); NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM
SE IN SE SPREJEMAM (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM
PRIJATELJE (TSJ); POSTAVIM SE ZASE (TSJ), NAPAKE VODIJO K USPEHU
8. razred: UČIM SE UČITI; O TEBI (knjiga KODRLAJSASTI PITON); POSTAVLJAM SI
CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO
(TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ),
INTEGRITETA (knjiga Kodrlajsasti piton naj bo na temo O TEBI)
9. razred: STRPNOST IN MI (knjiga CHANDRA); NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM,
SKUŠAM JIH REŠEVATI (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ);
PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE (TSJ), URAVNOTEŽENOST
Vodja projekta: Jana Draksler


EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni projekt EKOŠOLA je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno
pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote
za odgovoren način bivanja na tem planetu.
Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za
ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja –
zelene zastave. Vsako leto si prislužimo tudi naziv Planetu Zemlja prijazna šola.
V letošnjem šolskem letu bomo za ponovno potrditev zelene zastave izvedli naslednje
projekte in dejavnosti:
Sodelovali bomo v projektih:
 Šolska vrtilnica,
 Leaf,
 Ekobranje za ekoživljenje in
 Ekokviz.
Sodelovali v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:
 ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov,
 zbiralna akcija odpadnega papirja,
 zbiralna akcija odpadnih baterij,
 zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev,
 zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.
Druge dejavnosti:
 izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Sonca,
 sodelovanje v natečajih,
 skrb za urejene razrede in okolico šole,
 ločeno zbiranje odpadkov,
 obisk ekološke kmetije,
 shema šolskega sadja,
 tradicionalni slovenski zajtrk,
 povezovanje projektov znotraj šole,
 objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu itd.
Z izvedbo eko dejavnosti si bodo učenci pridobili znanja za življenje, ki razvija
odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh, naučili se bodo spoštovati
drugačnost in ceniti naravne dobrine ter hkrati dobili priložnost, da znanje, ki ga
bodo pridobili pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.
Bodimo EKO!
Koordinatorici Ekošole: Nataša Kerznar in Mateja Štor


ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Konflikti so sestavni del našega življenja. Prav je, da otroku že v najzgodnejšem
obdobju konflikte predstavimo kot nekaj povsem običajnega, hkrati pa jih seznanimo
tudi z dejstvom, da se iz vsakega konflikta lahko nekaj naučimo.
Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalno institucijo, se v njej srečuje z otroki, ki imajo
zaradi drugačnega kulturnega, verskega, socialnega ozadja popolnoma drugačne
vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Dosedanji načini
obvladovanja in reševanja konfliktov (npr. pogovori z avtoriteto) so se v veliki meri
pokazali kot neuspešni ali neučinkoviti.
Mediacija je eden od uspešnih in v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja
konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji
na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb
ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.
V želji, da bi medsebojna nesoglasja učenci reševali na odgovoren in konstruktiven
način, jim bo tudi letos na voljo mediacija. V skladu z urnikom bo učencem na voljo
pet šolskih mediatork.
V lanskem letu je uspešno zaključila usposabljanje skupina vrstniških mediatorjev,
ki se je pod vodstvom mentoric (šolskih mediatork) usposabljala kar 3 mesece. V tem
šolskem letu si želimo, da naši vrstniški mediatorji svoje znanje osvežijo in utrdijo,
predvsem pa, da pridobijo izkušnje.
Tim šolskih mediatork: Nevenka Brežnik, Veronika Jelen Polak, Alja Žekar,
Adrijana Mlinarič in Iris Frelih Turnšek


IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

Šola kot polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti ima ključno vlogo pri
vključevanju učencev priseljencev v novo okolje in prav tako pri razbijanju stereotipov
ter oblik nestrpnosti do drugih ras in narodnosti. Otroci priseljenci imajo po
zakonodaji RS pravico in dolžnost vključevanja v naš šolski sistem. Zakonodaja tudi
določa nekatere posebnosti glede učenja slovenščine, preverjanja in ocenjevanja
znanja ter napredovanja.
Naša šola je vključena v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, izvaja pa multiplikatorka iz III. OŠ Celje, Mateja Lugarič. Osnovni
cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti in izboljšanju
strokovne usposobljenosti vodstvenih ter strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše
vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski
vzgojno-izobraževalni sistem.
Učenci priseljenci se v začetku šolskega leta vključujejo v tečaj slovenščine, ki ga
organizira III. OŠ Celje in traja dobra dva meseca, vsak dan po uro ali dve. Medtem
obiskujejo tudi pouk in se uvajajo v redno šolsko delo na naši šoli. Prvi dve leti bivanja
v Sloveniji so deležni tudi ur dodatne strokovne pomoči za priseljence, ki jih na osnovi
vloge financira MIZŠ.
Koordinatorica: Suzana Fideršek33


PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji volji opravlja v dobro drugih in
pri tem ne pričakuje denarnega plačila ali drugih materialnih povračil, zato v svojih
vrstah pozdravljamo vse tiste, ki bi želeli s svojim delom pomagati drugim ter s svojim
znanjem in izkušnjami predstavljati zgled ostalim vrstnikom. Prostovoljstvo je krasna
priložnost za osebnostno rast in razvoj posameznika v človeka z velikim Č.
Skušali bomo uresničiti naslednje naloge:
nadaljnja vključenost v vseslovenski projekt »Bodi dober, bodi kul«.
– prostovoljno delo učencev od 6. – 9. razreda v oddelkih podaljšanega bivanja
(pomoč učitelju, pomoč mlajšim učencem pri domačih nalogah, pomoč v
jedilnici pri kosilu in popoldanski malici, igra z mlajšimi učenci na igrišču);
– pomoč v šolski knjižnici in bralne minute (branje zgodb v oddelkih PB);
– sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (kulturne prireditve, nastopi v
domu starejših občanov);
– sodelovanje v različnih ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah znotraj projekta
EKOŠOLE (zbiranje zamaškov, odpadnega papirja, odpadnih baterij,
izrabljenih kartuš in tonerjev) ter znotraj projekta S tačko v roki (zbiranje
hrane in odej za pomoč živalim iz zavetišč, društev, zavodov);
– sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade),
netekmovalnem programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno
delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost,
odgovornost, spoštovanje, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost …
– konec maja obeležitev Nacionalnega tedna prostovoljstva.
Cilji projekta so:
– učenci se osebnostno razvijajo in dozorevajo,
– spoznavajo, razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti,
– razvijajo občutek sočutja in empatije,
– odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela.
Vodja projekta: Suzana Fideršek


BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se povezujejo z branjem. Pri pouku
književnosti je za učence domače branje obvezno. Neobvezna pa je široka ponudba
bralnih spodbud in tekmovanj: Bralna značka, eko, zgodovinska, EPI angleška in
nemška bralna značka, Cankarjevo priznanje. Na nacionalni ravni smo vključeni v
projekt Rastem s knjigo, preko katerega vsi učenci v 1. in 7. razredu prejmejo v dar
kakovostno knjigo.
Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 11. oktobrom, ko se bo sklenil
Teden otroka, bo potekal že tretji Nacionalni mesec skupnega branja s ciljem
dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost med Slovenci. Letošnji Nacionalni mesec
skupnega branja se je povezal z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji – Tedni vseživljenjskega učenja in na nov način povezal promocijo
vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije.
Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je
neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih.
Ponovno se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji Evropa bere. 34
S knjigo obarvani dnevi bodo še: 21. marec − svetovni dan poezije, 2. april − svetovni
dan knjig za otroke, 23. april – mednarodni dan knjige.
Učence spodbujamo k obisku šolske knjižnice in Osrednje knjižnice Celje, s katero
zelo dobro sodelujemo.
Vodja: Dragica Milojević


PIŠEM Z ROKO

Na naši šoli se zavedamo, da pisanje z roko bolj aktivira možganska omrežja kot
tipkanje, spodbuja pridobivanje bralne spretnosti, zaradi boljšega prepoznavanja
grafičnih znakov pomembno prispeva k učinkovitemu branju ter h kakovostnejšemu
učenju in zapomnitvi. Otroci razvijajo motoriko, vztrajnost, pozornost, samoregulacijo
in delovni spomin. Pri oblikovanju črk, besedila, se razvija tudi čut za lepo in
urejenost, utrnejo se nove ideje. Vse to uresničujemo pri pouku in še posebej pri
projektu Teden pisanja z roko, kamor se bomo vključili tudi letos, če bodo aktivnosti
izvedene, glede na epidemijo covida-19.
Teden pisanja z roko bo potekal 18.–22. 1. 2021.
Koordinatorica: Dragica Milojević


NOČ BRANJA

Zaradi potrebe po dvigu bralne pismenosti in pozitivnih odzivov učencev, staršev ter
učiteljic bomo letos ponovno izvedli projekt Noč branja. Namenjen je otrokom drugega
in tretjega razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje.
Projekt je zelo učinkovit, zabaven in pozitivno naravnan za spodbujanje otrok k
branju. Učenci imajo možnost doživeti branje in stik s knjigo v najrazličnejših oblikah
in metodah dela. V tej noči učenci ustvarjajo v likovnih delavnicah, iščejo skriti
zaklad, si ogledajo gledališko ali glasbeno predstavo, individualno berejo v
delavnicah, pripovedujejo pravljice in delijo svoje bralne izkušnje z drugimi.
Cilji, ki jih želimo s projektom doseči:
 doživljanje branja kot dogodek,
 spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,
 razvijanje kreativnosti ob branju,
 razvijanje veselja do branja,
 razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,
 promocije vzgoje in izobraževanja,
 povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,
 druženje.
Mentorici: Anja Kunej, Klavdija Krbavac Kenda


FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

Učitelji se vsakodnevno zavedamo vrednosti znanja, ki ga z vso odgovornostjo in
strokovnostjo predajamo svojim učencem. Zato nenehno izboljšujemo kakovost in
učinkovitost poučevanja oz. učenja. Ena od kakovostnih oblik dela, ki jo pogosto
vključujemo v svoje delo, je formativno spremljanje učenčevega znanja. Gre za proces
učenja, ki ga opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in
učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi
izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob
koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v
mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo,
razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.
Učenec je v takšnem procesu vključen v vse dele učne ure, tudi v načrtovanje in
vrednotenje, kar še posebej pripomore k dvigu njegove samopodobe. Učenec skozi ta
proces postaja samostojnejši, odgovornejši, zna poiskati pot in rešitev, ko je
postavljen pred izziv … Cilj procesa je torej aktiven, zadovoljen učenec, ki
vsakodnevno bogati svoje znanje, izkušnje. Te lahko prenaša tudi na svoje vrstnike,
če se preizkusi v vlogi učitelja v projektu Učenec poučuje.
Koordinatorica: Darinka Čobec


S TAČKO V ROKI

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s
srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …
Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem
razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju
in s tem oblikovali lepši svet. Cilje projekta uresničujemo s številnimi dejavnostmi, kot so:
 predstavitev dejavnosti za učence (zunanji sodelavci, društva, npr. psi reševalci,
društvo Kosmati smrčki, psi terapevti itd.);
 zbiranje hrane in odej za pomoč živalim (zavetišča, društva, zavodi …);
 svetovni dan živali – pogovori, literarno in likovno ustvarjanje, ogled poučnih filmov;
 organizacija predavanj, delavnic, predstavitev društev …;
 spletni časopis – predstavitev prispevkov o živalih; predstavitev društev, organizacij,
humanitarnih akcij, aktualnih dogajanj, prispevkov učencev v vitrini šole;
 informiranje učencev, staršev, krajanov o projektu na spletni strani;
 idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi
učenci in drugih dnevih dejavnosti.
Vodja projekta: Nataša Meštrov


BRIHTNE BUČKE


Po več kot četrt stoletja načrtnega in kreativnega dela v našem lastnem
modelu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci nam bogate izkušnje
omogočajo smiselno dograjevanje in izpopolnjevanje tega področja, ki
ga usklajujemo s predpisanim Konceptom odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ.
Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:
 odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje,
identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice
učiteljev, pogovori s starši in učenci);
 diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih
dejavnostih;
 aktivno vključevanje identificiranih nadarjenih učencev v planiranje in
spremljanje razvoja njihovih talentov (Načrt razvijanja mojih talentov);
 vključevanje in priprava nadarjenih učencev na tekmovanja, predstavitve,
nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;
 individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo
štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti;
 obiski tematskih delavnic na srednjih šolah in prireditev ter ponudb za
nadarjene po Sloveniji;
 neposredno dodatno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi
metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev.


Delavnice v tem šolskem letu:


Čudoviti svet rastlin N. Meštrov 4., 5.
Umetna inteligenca in Lego robotika A. Žekar 4., 5.
Kamnine in fosili N. Brežnik 5., 6.
Zaigrajmo (gledališka dejavnost) M. Kroflič 6., 7.
English club V. J. Polak 6.-9.
Šolski radio S. Prevolnik 6.-9.
BIO in KEM delavnice, obisk Tehnoparka, Tropske hiše B. Petan 8., 9.
Fizikalni poskusi, obisk Tehnoparka N. Miklavžina 8., 9.


Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko